Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge
ΔΑΙΑΒΣΕΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ! ΜΡΟΠΕΙΣ!
cambridgeΣνφμύωα με μια έυρενα στο Πιοηναπιμετο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θίέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο.
Ατίπτσυεο, ε;
Πηγή : Focusonchild.gr
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε και το Αγγλικό κείμενο :
Take a look at this paragraph. Can you read what it says? All the letters have been jumbled (mixed). Only the first and last letter of ecah word is in the right place:

brain_abililities
I cnduo't bvleiee taht I culod aulaclty uesdtannrd waht I was rdnaieg. Unisg the icndeblire pweor of the hmuan mnid, aocdcrnig to rseecrah at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mttaer in waht oderr the lterets in a wrod are, the olny irpoamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rhgit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whoutit a pboerlm. Tihs is bucseae the huamn mnid deos not raed ervey ltteer by istlef, but the wrod as a wlohe. Aaznmig, huh? Yaeh and I awlyas tghhuot slelinpg was ipmorantt! See if yuor fdreins can raed tihs too.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου