Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά στον Ελληνικό λαό την 28 Οκτωβρίου του 1940

«Ἡ στιγμή ἐπέστη πού θά ἀγωνισθῶμεν διά τήν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τήν ἀκεραιότητα καί τήν τιμήν της. Μολονότι ἐτηρήσαμεν τήν πλέον αὐστηράν οὐδετερότητα καί ἴσην πρός ὅλους, ἡ Ἰταλία, μή ἀναγνωρίζουσα εἰς ἡμᾶς τό δικαίωμα νά ζῶμεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, μοῦ ἐζήτησε σήμερον -τήν 3ην πρωινήν- τήν παράδοσιν τμημάτων τοῦ Ἐθνικού ἐδάφους, κατά τήν ἰδίαν αυτῆς βούλησιν, καί μοῦ ἀνεκοίνωσεν ὅτι, πρός κατάληψιν αὐτῶν, ἡ κίνησις τῶν στρατευμάτων της θά ἤρχιζε τήν 6ην πρωϊνήν.
Ἀπήντησα εἰς τόν Ἰταλόν Πρέσβυν ὅτι θεωρῶ καί τό αἴτημα αὐτό καθ’ ἑαυτό καί τόν τρόπον -μέ τόν ὁποῖον γίνεται τοῦτο- ὡς κῆρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας κατά τῆς Ἑλλάδος.
Τώρα θά ἀποδείξωμεν ἐάν πράγματι εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καί τῆς ἐλευθερίας τήν ὁποῖαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον τό Ἔθνος ἄς ἐγερθῆ σύσσωμον. Ἀγωνισθῆτε διά τήν Πατρίδαν, τάς γυναῖκας καί τά παιδιά σας καί τάς ἱεράς μας παραδόσεις.

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου